محل تبلیغات شما

بهداشتر اساس نتایج این مطالعه، میانگین pH منابع آب شهر رفسنجان 11/0±08/8 بوده که بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای pH (5/8–5/6)، pH آب در محدوده استاندارد بوده است. معمولاً pH به طور مستقیم بر روی سلامتی اثر ندارد ولی یک پارامتر بسیار مهم در تعیین کیفیت منبع آب می‌باشد که می‌تواند روی محلول و نامحلول بودن بسیاری از آلاینده‌ها در منابع آب اثر گذار باشد [19]. میانگین pH  در این مطالعه نشان می‌دهد که یون بی کربنات به صورت غالب وجود دارد و چاه‌های منطقه طبیعت قلیایی دارند دارند [5].
میانگین میزان هدایت الکتریکی در این مطالعه 38/122±/679 میکروزیمنس بر سانتیمتر بوده و بر اساس استاندارد حداکثر مجاز مقادیر EC در آب آشامیدنی در دمای 25 درجه سانتیگراد (1500 میکروزیمنس بر سانتیمتر) [19]، میزان EC در محدوده استاندارد بوده است.
میانگین مقادیر کل جامدات محلول 22/70±85/337 میلی‌گرم بر لیتر بوده است. مقادیر TDS در واقع نشان دهنده وزن مواد باقی مانده بعد از تبخیر و خشک کردن نمونه آب است [22]. بر اساس طبقه بندی TDS برای آب‌های زیرزمینی، آب‌های با TDS کمتر از 1000 میلی‌گرم بر لیتر را آب‌های شیرین،TDS  بین 1000 تا 10000 را آب‌های لب شور و آب‌های بیش از 10000 میلی‌گرم بر لیتر را آب‌های شور دسته بندی می‌کنند [23]. در نتیجه منابع آب شهر رفسنجان بر اساس میزان TDS در محدوده آب‌های شیرین قرار دارند.
میانگین مقادیر سختی کل در این مطالعه 69/29±74/155 میلی‌گرم بر لیتر بوده است. آب‌های با سختی بالای 200 میلی‌گرم بر لیتر می‌توانند باعث ایجاد تشکیل رسوب در شبکه توزیع شوند [24]. در نتیجه منابع آب مورد مطالعه بر اساس میزان سختی، جزء آب‌های با سختی پایین محسوب می‌شوند و البته احتمال خوردگی لوله‌های شبکه توزیع می‌تواند بالا رود.
غلظت نیترات در منابع آب رفسنجان نیز 91/4±72/8  میلی‌گرم بر لیتر بوده که بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (حداکثر 45 میلی‌گرم بر لیتر) نیترات در محدوده استاندارد بوده است. نیترات از جمله آنیون‌های محلول در آب و تأثیرگذار بر روی سلامت است که حضور آن در آب‌های زیرزمینی بیشتر ناشی از پساب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های انسانی می‌باشند [25].
میانگین غلظت سولفات در این مطالعه 74/13±09/74 میلی‌گرم بر لیتر بوده که پایین‌‌تر از حداکثر غلظت مجاز آن در آب آشامیدنی (400 میلی‌گرم بر لیتر) می‌باشد. هم چنین غلظت یون‌های کلراید و بیکربنات نیز به ترتیب 08/32± 12/70 میلی‌گرم بر لیتر و 92/25± 89/9 میلی‌گرم بر لیتر بوده که هر دو پایین تر از استاندارد سازمان بهداشت جهانی (برای کلراید 250 میلی‌گرم بر لیتر و برای بی کربنات 500 میلی‌گرم بر لیتر) بوده است. وجود یون کلراید در منابع آب زیرزمینی می‌تواند ناشی از منابع مختلفی از قیبل هوا دیدگی، نشت رسوبات خاک‌ها و سنگ‌ها به داخل منابع آب و پساب‌های شهری و صنعتی می‌باشد [14]. غلظت کربنات‌ها در آب‌های طبیعی بیشتر وابسته به میزان دی اکسید کربن محلول، درجه حرارت، pH، کاتیون‌ها و بعضی نمک‌های محلول می‌باشد و معمولاً غلظت آن‌ها در آب‌های زیرزمینی بیشتر از آب‌های سطحی می‌باشد [14].
در این مطالعه از بین کاتیون‌های مورد بررسی غلظت کاتیون‌های کلسیم و منیزیم به ترتیب 69/13±39/30 میلی‌گرم بر لیتر و 05/10±04/ میلی‌گرم بر لیتر بوده که هر دو در محدوده استاندارد سازمان بهداشت جهانی (برای کلسیم 200 میلی‌گرم بر لیتر و برای منیزیم 150 میلی‌گرم بر لیتر) بوده است. وجود کاتیون‌های کلسیم و منیزیم در آب‌های زیرزمینی عمدتاً ناشی از کربنات‌های معدنی از قبیل کلسیت و دولومیت می‌باشد [26]. همچنین میانگین غلظت کاتیون‌های سدیم و پتاسیم در منابع آب شهر رفسنجان به ترتیب 66/94±91/93 میلی‌گرم بر لیتر و 11/1±97/3 میلی‌گرم بر لیتر بوده که بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (برای سدیم 200 میلی‌گرم بر لیتر و برای پتاسیم 12 میلی‌گرم بر لیتر) غلظت هردو کاتیون‌ها پایینتر از میزان استاندارد بوده است [19].
در نهایت بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین شاخص کیفیت کل آب آشامیدنی شهر رفسنجان 71/4±78/55 بوده و بر اساس مدل شاخص کیفیت آب سازمان بهداشت جهانی، 28/14 درصد از منابع در محدوده عالی و بسیار خوب و در 72/85 درصد از منابع در محدوده خوب قرار گرفته است. در مطالعهای که توسط Mohebbi و همکاران در زمینه کاربرد شاخص کیفیت آب برای ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی در کل کشور ایران انجام گرفت، میانگین کشوری شاخص اصلاح شده کیفیت آب آشامیدنی در 85 درصد منابع وضعیت خوب گزارش شده است که با نتایج مطالعه ما همخوانی دارد [9].
در مطالعهای دیگر که توسط Khosravi و همکاران بر روی ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی برای اهداف آشامیدن در بیرجند با استفاده از شاخص کیفیت آب انجام گرفت، نتایج نشان داد که 5/10 درصد از منابع آب دارای کیفیت عالی، 57/31 درصد در محدوده خوب، 84/36 درصد در محدوده ضعیف، 7/15 درصد در محدوده خیلی ضعیف و 5 درصد در محدوده غیر قابل استفاده برای آشامیدن قرار داشته است [21].
در مطالعهای که توسط al-hadithi و همکاران بر روی ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی منطقه Haridwar در کشور هند با استفاده از شاخص کیفیت آب انجام گرفت، نتایج نشان داد که 48 درصد از منابع در محدوده بسیار خوب و 48 درصد در محدوده خوب و 4 درصد در محدوده بسیار ضعیف قرار داشته است [27]. در مطالعهای دیگر که توسط Ketata-Rokbani و همکاران بر روی ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی سفره‌های آب منطقه El Khairat در شمال شرقی کشور تونس با استفاده از مدل شاخص کیفیت آب انجام گرفت، نتایج نشان داد که کیفیت بیش از 82 درصد از منابع آب در محدوده ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارد [20]. مقایسه نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مشابه نشان می‌دهد که کیفیت آب در منابع آب شهر رفسنجان بر اساس شاخص کیفیت آب مناسب می‌باشد اما این شاخص تمامی‌پارامترهای آب نظیر فات سنگین را در بر ندارد و نمی‌توان به طور قطع بیان کرد که کیفیت آب از تمامی‌جنبه‌ها مناسب است و در نتیجه در درجه اول برای جلوگیری از پایین آمدن این کیفیت بایستی اصول صحیح مدیریت منابع آب و جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع آبی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مهمترین محدودیت این مطالعه نیز نداشتن اطلاعات در زمینه غلظت فات سنگین منابع آب می‌باشد و لذا پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی سایر پارامترها نظیر غلظت فات سنگین نیز در شاخص آورده شود و مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتیجهگیری
در این مطالعه کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر رفسنجان بر اساس شاخص کیفیت آب مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله، کیفیت 72/85 درصد از منابع آب آشامیدنی شهر رفسنجان در محدوده خوب قرار دارد. هم چنین میانگین و انحراف معیار کیفیت کل منابع آب آشامیدنی بر اساس شاخص کیفیت آب نیز 71/4±78/55 بوده که در محدوده خوب قرار گرفته است. لذا جهت جلوگیری از پایین آمدن این کیفیت پیشنهاد می‌شود اجرای اصول صحیح مدیریت منابع آب و جلوگیری از برداشت بیرویه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.


بهداشت

برخی مزایای کاربرد ازن در میوه و سبزیجات:

  • ضدعفونی سبزیجات و میوه ها

یکی از موارد کاربرد ازن در میوه و سبزیجات از بین بردن آلودگی های موجود بر روی میوه و سبزیجات موجب ضدعفونی کامل محصولات می شود و باعث حذف کامل دیگر مواد شیمیایی پرخطر جهت این امر می گردد.

  • افزایش طول عمر سبزیجات و میوه ها

یکی از موارد کاربرد ازن در میوه و سبزیجات  که در حال رسیدن هستند گاز اتیلن از خود متصاعد می کنند و این گاز دوباره توسط خودشان استنشاق شده و سوخت و ساز آنها را افزایش می دهد که این امر سبب پیر شدن محصول می شود. ازن با واکنشی که با این گاز انجام می دهد باعث از بین رفتن اتیلن و در نهایت از بین رفتن اثر آن شده و موجب افزایش ماندگاری میوه و سبزیجات و افزایش زمان طراوت و شادابی آن می گردد.

  • کاهش باکتری ها، هاگ ها و قارچ های منتشر شونده از طریق هوا

ازن به صورت گاز در هوا با این میکروارگانیسم ها واکنش داده، آنها را اکسید کرده و از بین می برد. اگر هوای محیط تولید، سالم و عاری از آلودگی باشد، محصولات تولیدی نیز با مشکلات آلودگی مواجه نخواهد شد.

  • کاهش باکتری ها، هاگ ها و قارچ های منتشر شونده از طریق آب

ازن تزریق شده در آب با این میکروارگانیسم ها واکنش داده، آنها را اکسید کرده و از بین می برد.

  • کاهش میزان ضایعات و فساد میوه و سبزیجات

به طور کلی باید گفت سبزیجات در نتیجه ی عوامل فیزیکی، واکنش های آنزیمی، واکنش های می و یا ترکیبی از این عوامل است. فساد می می تواند ناشی از میکروب های گیاه و میکروب های ساپروفیت ( گنا ) باشد که برخی از فساد سبزیجات را به صورت توده های پشمی سفید رنگ نشان می دهد، مشاهده می کنیم. علاوه بر این موارد فساد قارچی سبزیجات است که باعث آبکی و نرم شدن سبزیجات می شود. ازن محلول در آب با از بین بردن این میکروب ها میزان ضایعات و فساد میوه و سبزیجات را کاهش می دهد.

  • از بین بردن کپک های قارچی و تخم انگل ها
  • کاهش محیط رشد میکروارگانیسم ها
  • عدم تغییر طعم و مزه، رنگ و بوی محصولات

ازن به دلیل نیمه عمر کوتاهی که دارد ( با توجه به دمای محیط از 12 تا 20 دقیقه ) تبدیل به اکسیژن می شود و برخلاف کلر هیچ بو، طعم یا مزه ای بر روی محصولات بجای نمی گذارد.

  • از بین بردن آلودگی های شیمیایی ناشی از سموم دفع آفات نباتی و آفت کش ها

ازن آلودگی های شیمیایی موجود در سطح میوه و سبزیجات را که از مزارع پرورش باقیمانده اند، کاملا از بین می برد.

  • عدم جایگذاری مواد شیمیایی مضر

ازن بعد از واکنش هیچ ماده مضر شیمیایی به جای نمیگذارد و مانند کلر محصولات جانبی خطرناک تولید نمی کند.

آلودگی سبزیجات و میوه ها

آشنایی با انواع آلودگی سبزیجات و میوه ها

در بیشتر محصولات خام سالم، تعداد بیشماری میکروارگانیسم از 1000 تا میلیون ها عدد در گرم یافت می شود، تعداد این میکروارگانیسم ها بستگی به ضایعات باقی مانده از محصولات و فرآیند شستشوی محصول دارد. برای مثال در سطح سبزیجاتی مانند کاهو که دارای برگ باز هستند تعداد باکتری ها می توانند حدود دو میلیون برای هر گرم سبزی باشد و در سطح گوجه فرنگی تا حدود سه هزار باکتری در هر سانتیمتر مربع شمارش می گردد.

با توجه به حجم بالای تولید و بسته بندی صنعتی و سهولت در انتقال آلودگی های خطرناک از طریق این محصولات، ضرورت استفاده از ضدعفونی کننده های مناسب در ارائه محصولات پاک و بهداشتی کاملا مشهود است.

روش های معمول ضدعفونی میوه و سبزیجات

روش های معمول برای ضدعفونی در صنایع شستشو و بسته بندی سبزیجات، استفاده از مواد شیمیایی مانند مایع ظرفشویی، کلر، نمک پرکلرین و … می باشد که هر یک از این مواد با توجه به اثر ضدعفونی کنندگی عوارضی را نیز با خود به همراه دارند از جمله نمک طعام به هیچ وجه در ضدعفونی سبزیجات موثر نیست، کلر که در غلظت کم بی تاثیر و در غلظت زیاد بعد از ضدعفونی کردن سبزیجات بوی نامطبوعی از خود به جای گذاشته و در عمل محصول را غیر قابل مصرف نموده و باقیمانده آن در محصولات خطرناک و سرطان زا است و یا مایع ظرفشویی که مصرف آن در این صنایع ممنوع می باشد. به هرروی با توجه به مصرف بالا و حساسیت در رعایت اصول بهداشتی این محصولات که طیف وسیعی از آلودگی را با خود دارند میتوان از ازن به عنوان ضدعفونی کننده ای قوی، با قابلیت از بین بردن انواع میکروارگانیسم ها ( قارچ، کپک، باکتری، ویروس و … ) نام برد.

ازن یک میکروب کش و ضدعفونی کننده بسیار موثر است.

شستشوی سبزیجات و میوه ها با آب ازن دار در مدت زمان 6 ثانیه، سبب ماندگاری محصول در دمای 45 درجه سانتیگراد و افزایش طول عمر محصول می گردد. همچنین مطالعات جدید نشان داده که تزریق ازن در انبار مرکبات از رشد عادی کپک های سبز و آبی جلوگیری می کند و رشد عوامل قارچی که میوه های انبار شده به آنها آلوده هستند و خسارات ناشی از آنها را به شدت کاهش می دهد. به نظر می رسد که در کشور ما اکثر میوه جات انبار شده دارای آلودگی قارچی و کپک هستند و این مساله بخصوص در صادرات میوه مشکل آفرین است. استفاده از ازن به منظور مبارزه با کپک و عوامل قارچی در سردخانه ها بسیار ضروری است. یک جنبه مفید دیگر ازن برای افزایش طول عمر نگه داری میوه جات تازه و محصولات مشابه ( مثل گوجه فرنگی ) به توانایی ازن برای نابودی اتیلن مربوط می شود. اتیلن از محصولات انبار شده که در حال رسیدن هستند متصاعد می شود و فرآیند رسیدن میوه ها را تسریع و عمر نگه داری آنها را کاهش می دهد که ازن با واکنشی که با این گاز انجام می دهد اثر آن را از بین می برد. ازن سالیان زیادی است که برای جلوگیری از رسیدن موز در طول حمل و نقل آن مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه بکارگیری ازن در شستشوی میوه و سبزیجات به این ترتیب است که ازن با آب مورد استفاده جهت شستشو ، توسط تجهیزات خاصی مخلوط شده و این آب علاوه بر اینکه کاملا پاک و عاری از هر گونه باکتری، قارچ و ویروس شده به دلیل وجود مولکول های ازن در آن خاصیت ضدعفونی کنندگی داشته و آلودگی های موجود در محصولات را کاملا از بین برده و در نهایت باعث پاکی و افزایش ماندگاری در محصول می گردد.


بهداشت

چرا در شهرهای بزرگ باید از دستگاه تصفیه هوا استفاده کرد؟

زندگی در کلان شهرها، مشکلات بسیاری را به همراه دارد و یکی از عمده ترین آنها آلودگی هواست. شاید برای پاکیزه کردن هوا در سطح کلان نتوانیم به سرعت عمل کنیم، اما در محیط های بسته اختصاصی مانند فضاهای خانگی و اداری می توانیم از دستگاه تصفیه هوای مورد تایید و کارآمد استفاده نمائیم. بی شک همه می دانیم کیفیت هوایی که تنفس می کنیم در سلامتی ما نقش بسیاری دارد. به همین دلیل باید به این موضوع کاملاً عمیق و جدی بیندیشیم. آلودگی هوایی که تنفس می کنیم موضوع مهمیست، پس بهترین کار این است که با خرید دستگاه تصفیه هوا با فیلترهای مناسب برای جذب ذرات معلق و دیگر آلودگی ها، محیط کوچکی که در آن نفس می کشیم را پاکسازی کنیم.

نکات مهم انتخاب و خرید انواع دستگاه تصفیه هوا:

همان طور که در بالا اشاره کردیم، امروز نیاز به خرید یک دستگاه تصفیه هوا (Air Purifier) در خانه و محل کار بیش از پیش احساس می شود. اما حتما می دانید که انتخاب های مختلفی برای خرید این دستگاه وجود دارد. برای آنکه بتوانید بهترین گزینه را انتخاب کنید، لازم است تا با ویژگی ها و امکانات هر دستگاه تصفیه هوا به طور کامل آشنا شده و انواع آن را به خوبی بشناسید.

قبل از ارائه توضیح اهمیت و وم استفاده روزافزون از دستگاه تصفیه هوا در خانه و محل کار و چگونگی عملکرد مفید و موثر دستگاه های تصفیه کننده هوا، به اطلاع می رسانیم دماتجهیز از سال 1383 تا کنون سفارشات خرید انواع دستگاه تصفیه هوا در تهران را در مدت 2 تا 4 ساعت کاری با گارانتی معتبر، ضمانت بازگشت کالا، حمل رایگان و در شهرهای دیگر تا دو روز کاری (بر اساس مسافت و دوری مسیر) با مناسب ترین قیمت ها تحویل می دهد.(دماتجهیز عضو رسمی اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع و اتحادیه کسب و کارهای مجازی می باشد)

ضرورت استفاده از دستگاه تصفیه هوا:

1. هرساله میلیون ها نفر در جهان در اثر عوارض آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند. طبق تحقیقات متشر شده در مجله علمی لانست (The Lancet Science Magazine) تنها در سال 2015 حدود 6 میلیون نفر در اثر تنفس هوای آلوده عمدتا در شهرهای بزرگ و آلوده جهان، جان خود را از دست داده اند. این مرگ و میرها از طریق تنفس ذرات معلق و گاز دی اکسید کربن در هوای شهرهای پرجمعیت و مبتلا شدن افراد به انواع بیماری ها مانند: آسم، برونشیت، آلرژی تنفسی، تنگی نفس، افزایش فشار خون، تپش قلب و حملات قلبی یا مغزی صورت می گیرد.
2. بر اساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر تهران، روزانه بیش از 9200 تن انواع آلاینده ها توسط عوامل مختلف آلوده کننده هوا و بخصوص اتومبیل ها وارد هوای تهران می گردند. براساس گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد، بطور کلی شهرهای مهم ایران در جدول شاخص هوا در میان ۱۳۳ کشور دنیا دارای رتبه ۱۱۷ می باشد. و همانطور که گفته شد دستگاه‌ تصفیه هوا در کاهش یا از بین بردن آلودگی‌ های هوای محیط منزل و محل زندگی ما نقش مهمی دارد. در ایران آلوده ترین هوا معمولا در شهرهای تهران، اهواز، اراک، اصفهان و زاهدان دیده می شود.
3. طبق تحقیقات انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی، میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای تهران، تنها در سال 1392 معادل 4500 نفر بوده است که اغلب این موارد در فصل پاییز و زمستان و در اثر تنفس ذرات معلق هوا و ورود آن به ریه افراد گزارش شده است. این ذرات معلق در هوا پس از تنفس، تنها در مدت 20 دقیقه وارد سیستم گردش خون بدن هر فرد می شوند که متاسفانه انسداد عروق کرونری، افزایش فشار خون و نهایتا سکته قلبی را در پی خواهد داشت!

 

4. بنا بر تحقیقات صورت گرفته، آلودگی هوا با سخت کردن دیواره سرخ رگ ها سبب افزایش فشار خون شده که این امر بخصوص در سالمندان و افرادی که دارای زمینه فشار خون بالا می باشند باعث بروزتپش قلب و سکته های قلبی و مغزی می گردد. همچنین بر اساس تحقیقات یاد شده، متاسفانه تاثیر آلودگی هوا در افراد سالخورده و با زمینه های بیماری بسیار جدی تر بوده و حتی با یک ساعت حضور آنها در هوای آلوده شهرهای بزرگ این تاثیرات منفی در تپش قلب، فشار خون و تنفس قابل مشاهده است. (تماشای فیلم زیر به شدت توصیه می گردد)
5. به طور کلی دستگاه تصفیه هوا با جذب ذرات معلق در هوا و حذف یون های آلوده کننده موجود در هوای شهرهای بزرگ و صنعتی، قادر به از بین بردن گازهای سمی و مضّر مانند O3 ، SO2،NO2 ، CO و CO2 و تصفیه هوای محیط زندگی شما می باشد. همچنین دستگاه تصفیه هوا از رشد قارچ ها و کپک ها جلوگیری کرده و موجب کاهش چشمگیر حملات آسمی و آلرژی می گردد. ( اگر فیلترهای دستگاه تصفیه هوا را پس از چند ماه کارکرد مشاهده کرده باشید، به اهمیت ویژه استفاده از دستگاه تصفیه هوا در منزل یا محل کار خود پی خواهید برد.)
6. دستگاه تصفیه هوای خانگی همچنین علاوه بر جذب و از بین بردن ذرات معلق و آلودگی هوا مانند باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و گرده گیاهان، با جذب بوهای نامطبوع و بوی سیگار در محیط های بسته در تصفیه هوا کاملا مؤثر بوده و هوای پاک، سالم و مفرّح را به مصرف کنندگان عرضه می دارد.
7. امروزه با توجه به انواع آلودگی ها در هوای شهرهای بزرگ، استفاده از دستگاه تصفیه هوا در کلیه منازل و ادارات یکی از ضروری ترین مومات زندگی شهری محسوب می شود و علاوه بر آن اکیدا توصیه می نماییم که استفاده از دستگاه های تصفیه هوا همراه با نصب و استفاده از پنجره های دوجداره و UPVC که از ورود دوده و ذرات معلق هوای شهرهای آلوده به داخل جلوگیری می نماید، انجام گردد.


بهداشت

طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید.

آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد و پی آمدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. در جهان امروز، مسئله آلودگی محیط زیست، یکی از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است واین در حالیست که محیط زیست و طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد.

فعالیت های انسان برای رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی ، خود باعث تخریب محیط زیست شده است. این تخریب آنچنان در وضعیت آب و هوای کره زمین، دگرگونی ایجاد کرده که سلامتی و حیات او و سایر موجودات زنده را به خطر انداخته است. شرایط به وجود آمده به حدی وخیم است که امروزه از آن به عنوان «بحران محیط زیست» یاد می شود .

از آنجایی که بسیاری از تهدیدات زیست محیطی، تخریب منابع و آلوده سازی محیط نتیجه فعالیت های انسانی است،تردیدی نیست که با آگاه رسانی مستمر و هدفدار اقشار مختلف جامعه، به طوری که کلیه آحاد انسانی به مفاهیم عمده زیست محیطی آشنا شوند، می توان به داشتن جامعه ای با وجدان زیست محیطی و آیندهای توأم با سرسبزی، سلامتی واستقلال برای میهن اسلامی امیدوار بود.

1- وضعیت موجود در حوزه آب و خاک کشور:

میزان ریزش های جوی 411 میلیارد مترمکعب در سال است که از این مقدار تنها 120 میلیارد مترمکعب بعنوان منابع آب تجدید پذیر در دسترس می باشد و از این میزان حدود 90 درصد در بخش کشاورزی به مصرف می رسد که راندمان آبیاری 30 درصد موجب هدر رفت بخش عظیمی از آن می شود . علاوه بر انکه این هدر رفت با آلودگی سموم و کود و افزایش شوری وارد منابع آبی می گردد. 8% از منابع آب تجدید پذیر در بخش شرب مورد استفاده قرار می گیرد که با هدر رفت 70 درصدی در شبکه توزیع عملا از دسترس مصرف کنندگان خارج می گردد. 2% از منابع آب تجدید پذیر نیز به مصرف صنایع می رسد که غالبا بدلیل فرایندهای قدیمی موجب افزایش آلاینده ها در فاضلاب خروجی و تخلیه به محیط و نهایتا آلودگی آب می شوند. حجم کل آب مصرفی کشور در بخش های مختلف کشاورزی ، صنعتی ، شهری، 94 میلیارد متر مکعب می باشد، از این مقدار 3/ 40 میلیارد متر مکعب از منابع آب سطحی و 5/ 53 میلیارد متر مکعب ، از منابع آب زیرزمینی تامین می گردد. مقدار پساب تولید براساس نوع آن نیز پیش بینی می گردد که درسال 1400 به 40 میلیارد متر مکعب برسد. بر اساس تعریف تنش آبی نسبی، اگر نسبت مجموع مصارف آب به حجم آب تجدید پذیر در یک حوضه از عدد 0.4 بیشتر باشد آن حوضه با تنش آبی مواجه است. بر اساس مطالعات سازمان ، 80 درصد از حوضه های آبریز درجه 2 در کشور تحت تنش آبی قراردارند. لذا می بایست برنامه هایی در جهت کنترل و کاهش مصارف آب تهیه و به اجرا درآید.

از طرفی خاک به عنوان منبع طبیعی تجدید ناپذیر، سرمایه ملی و بستر حیات، نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری و نیز سایر مخلوقات دارد و در واقع بخشی از زنجیره غذایی انسان و سایر حیوانات از خاک می باشد، براساس مراجع مختلف تشکیل هر سانتی متر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی از 100 تا 10000 سال طول می کشد. براساس مطالعات اولیه انجام شده و نیز طرح تهیه اطلس آلاینده های خاک در 11 استان کشور بیش از صدها نقطه آلوده در خاکهای کشور وجود داشته که به آلاینده های مختلف از جمله فات سنگین، آلاینده های نفتی، سموم و . آلوده بوده و محیط زیست و سلامت مردم را به شدت تهدید می کند. هزینه رفع آلودگی هر متر مکعب خاک به روشهای مختلف، بین 50 تا 5000 دلار است (ارزان ترین قیمت مرتبط به تبدیل خاک آلوده به بتن است). از سوی دیگر، رفع آلودگی خاک فرآیندی بسیار درازمدت است (که این زمان از دست رفته و فواید اقتصادی خاک در این دوره هم می تواند به عنوان هزینه های مربوطه در نظر گرفته و به آن اضافه شود).

فرسایش خاک شامل انتقال خاک توسط عواملی نظیر آب و باد است که این عمل منجر به از دست رفتن خاک و آب و عناصر غذایی موجود در خاک می شود. براساس برآوردهای انجام شده، فرسایش خاک کشور در سال 1355 معادل یک میلیارد تن بوده که ده سال بعد به 5/1 میلیارد تن و در سال 1375 به 5/2 میلیارد تن افزایش یافته است. در حال حاضر، میزان فرسایش خاک در ایران، حدود 7/16 تن در هکتار است که با شاخص جهانی پنج تا شش تن در هکتار، فاصله بسیار زیادی دارد. با این روند، فرسایش خاک کشور در سال 1390 به 6/4 میلیارد تن رسیده است. خسارت ناشی از فرسایش و تخریب خاک به صورت مختلف سالانه در حدود سه هزار و ‌500 میلیارد ریال برآورد شده است. هزینه فرسایش در ایران معادل ‌14 درصد درآمد ناخالص ملی است. ایران یکی از هفت کشور آسیائی است که بیش ترین میزان هدررفت خاک را دارد.

میانگین سالانه تولید زباله خانگی45000، زباله بیمارستانی 400 وپسماند عفونی 500 تن در روز محاسبه شده است. علاوه براین میانگین درصد اجزاء تشکیل دهنده زباله شهری به ترتیب فات 3/2 ، شیشه 9/1، کاغذ 5/7، پلاستیک 9، پارچه 3/2 ، چوب 2/1 و میزان مواد فساد پذیر 9/72 درصد بوده است. از این مقدار تنها کمی به صورت بهداشتی دفن و یا بازیافت می شود. ورود شیرابه این زباله ها که حاوی انواع مواد خطرناک شیمیایی و بیولوژیک است، می تواند زیان های جبران ناپذیری را بر منابع آب و نهایتا انسان ها و محیط زیست وارد کند.

در سال های اخیر نیز مواد شیمیایی خطرناک و همچنین برخی مواد نو ظهور و ناشناخته، شامل مواد شیمیایی صنعتی خطرناک، سموم و کود های شیمیایی در بخش های مختلف فعالیت های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی بکار گرفته شده و به عنوان یکی از نگرانی های سالیان اخیر در حوزه محیط زیست و بهداشت و سلامت جامعه قابل طرح می باشند. استفاده از آنها به طور مستقیم و یا به عنوان ماده مصرفی در فرآیند ها و تولید برخی کالاها و تجهیزات به در نهایت باعث انتشار و رها سازی این نوع مواد خطرناک در باغات و زمین های کشاورزی ، تجمع در محصولات غذایی و یا با ورود در فرآیند های تولیدی باعث تولید پسماندها و فاضلاب های حاوی عناصر خطرناک می گردند که امحاء و یا تصفیه آنها علاوه بر دانش فنی نیازمند صرف هزینه های هنگفت است. البته اقدامات انجام شده در این راستا در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین المللی کمک کرده تا بتوان برخی از آنها را حذف و یا تولید و مصرف آنها را ممنوع کرد. در سالهای اخیر تولید و مصرف 22 آلاینده آلی پایدار (مواد شیمیایی خطرناک) ، بر اساس مفاد و ضمیمه های کنوانسیون استکهلم ممنوع و همچنین تجارت 47 ماده شیمیایی خطرناک ( مواد شیمیایی صنعتی و آفت کش ها ) براساس مفاد و ضمیمه های کنوانسیون روتردام شامل انواع آزبست به شدت محدود و ممنوع شده است. همچنین واردات و تولید و مصرف یکی نوع دیگر آزبست (آزبست کرایزوتایل و کالاهای دارای آن) که هنوز وارد ضمیمه 3 کنوانسیون روتردام نشده است ، بر اساس مصوبه دولت از سال 1391 ممنوع شده است. علیرغم حذف و جایگزینی جیوه و ترکیبات آن در بعضی از بخش های صنعتی، تعداد 255 واحد صنعتی به عنوان منابع انتشارجیوه شناخته شده است که عمده ترین آنها مربوط به صنایع الکترونیک ، خودرو سازی ها، لامپ سازی ها، صنایع فی می باشند. در این زمینه مفاد کنوانسیون مینا ماتا در خصوص جیوه نیز در دولت مصوب شده و هم اکنون جهت تصویب از طریق کمیسیونهای مختلف در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

2- چالش های پیش رو منابع آب و خاک کشور

• به دلیل افزایش فعالیت های انسانی، شاخص کمیت و کیفیت آب در اکثر منابع آبی سطحی و زیر زمینی رو به کاهش گذارده است که این مسئله با فرونشست دشت ها و تهی شدن مخازن آب زیر زمینی همراه و نیز به بحرانی مهم در محیط زیست کشور مبدل شده است.

• قوانین محیط زیست متناسب با رشد فعالیتهای انسانی و تنوع منابع آلاینده متحول نشده است لذا بازنگری و سختگیرانه تر شدن قوانین با ضمانت و منابع اجرایی لازم است.

• بخشی نگری دستگاه های بهره بردار از آب و خاک و عدم توجه به ملاحظات زیست محیطی در استقرار یا بهره برداری از طرح ها ی توسعه ای کشور و یا نادیده گرفتن ضوابط زیست محیطی بهنگام صدور مجوز به فعالیتهای مختلف .

• افزایش آلودگی خاکهای کشور،تبدیل شدن خاک های حاصلخیز به خاک های مرده در اثر آلودگی و فرآیندهای تخریب خاک،افزایش فرسایش بی رویه خاکهای کشور،شور شدن اراضی،تغییر غیر اصولی کاربری ها بدون لحاظ آمایش سرزمین،کاهش حاصلخیزی و ماده آلی خاک و سوء مدیریت آبیاری خاک های کشاورزی تحت آبیاری با آبهای نا متعارف ( فاضلاب ها و پساب های شهری و صنعتی و نظایر آن)

• آلودگی منابع آب و خاک ناشی از عدم مدیریت زیست محیطی پسماندهای عادی، ویژه، صنعتی، کشاورزی و پزشکی و عدم کنترل شیرابه های مربوط به زباله های شهری و جاری شدن آن در سطح زمین و یا نفوذ به سفره های آب زیر زمینی می تواند باعث آلودگی شدید آب و خاک را فراهم نماید. عدم تفکیک از مبداء زباله های شهری در بسیاری از شهرها و نیز عدم محل دفن مناسب جهت پسماندها از مسایل دیگر در حوزه مدیریت پسماندهاست. استفاده از فناوریهای نوین در امر بازیافت نیز می تواند به معضلات و مشکلات زیست محیطی در حوزه مدیریت پسماندها کمک نماید.

• ضعف فن آوری و فرسودگی در بخشی از صنایع کشور و دولتی بودن صنایع عمده اثر گذار بر منابع آب و خاک

• ملاحظات ی و اجتماعی ( که امکان برخورد با صنایع آلاینده را مشکل می سازد) .

• عدم تجهیز بخش عمده ای از شهرها و روستاها و شهرک های صنعتی و بیمارستان ها به شبکه جمع آوری و سیستم تصفیه خانه فاضلاب مناسب و مرکزی.

• عدم بکارگیری تجهیزات مورد نیاز جهت بازچرخانی و استفاده مجدد زه آبهای کشاورزی به منظور استفاده مجدد در آبیاری اراضی کشاورزی و مصرف بخش اعظمی از منابع آب کشور در حوزه کشاورزی.

• عدم رعایت الگوی صحیح مصرف در منابع آب و خاک و مصرف بی رویه آن .

3- چشم انداز سازمان در حوزه آب و خاک

• دستیابی به کیفیت مطلوب منابع آب و خاک ، متناسب با کاربری آنها و رسیدن به ساز و کاری برای حفظ این منابع و تامین آب پاک برای انواع کاربری ها (شرب، محیط زیست، صنعت ، کشاورزی، تفرج).

• کاهش و در صورت امکان در مواردی حذف مواد شیمیایی صنعتی خطرناک شامل سموم وکودهای شیمیایی و رسیدن به مدیریت صحیح مواد شیمیایی تا حداکثر 10 سال آینده .

4- رسالت سازمان در حوزه آب و خاک

کنترل و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک کشور از طریق منابع آلاینده انسان ساز، سازمان دهی و بهبود کیفیت آنها براساس منابع موجود و بالقوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی، ی و انسانی داخل و خارج سازمان و بازنگری و توسعه قوانین و مقررات مربوط به کیفیت منابع آب و خاک و مدیریت منابع آلاینده آنها با استفاده از مدیریت کارآمد سازمان، کارکنان متخصص و تجربه متخصصین.

5- استراتژی ها :

1. تگذاری در بخش مدیریت کمی و کیفی مصرف منابع آب سطحی و زیر زمینی به منظور خروج از مرحله تنش در حوضه های آبریز کشور و پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی منابع آب.

2. یکپارچه سازی و به روز رسانی قوانین آب و خاک.

3. تدوین، توسعه و اجرای قوانین و خط مشی‌ها جهت تقویت و ارتقاء حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب و خاک‌ .

4. افزایش سهم منابع و انگیزه‌ بخش خصوصی، تجارت و دریافت خسارت، مالیات و عوارض و. از طریق پیشنهاد قوانین و دستورالعملهای مرتبط.

5. توسعه و تقویت پایش و طرح خوداظهاری زیست محیطی به منظور کنترل و کاهش آلودگی‌ها.

6. ارتقای سطح کیفی نیروی انسانی سازمان، جذب نیروی انسانی متخصص و ارائه آموزش های تخصصی .

7. مدیریت یکپارچه مواد شیمیایی صنعتی خطرناک ، سموم و کود های شیمیایی ، ارتقاء و تقویت زیرساخت های ملی و همچنین همکاری ها و هما هنگی های بین بخشی در کشور جهت مدیریت مواد شیمیایی خطرناک ، ایجاد تغییرات بر نحوه تولید و مصرف مواد شیمیایی به طوریکه اثرات سوء آنها بر سلامت انسان و محیط زیست به حداقل برسد.

8. اعمال ساز و کارهای مناسب حقوقی و وضع قوانین لازم در راستای بهینه سازی مدیریت آلودگی ناشی از پسماندها ، پسابهای شهری، صنعتی، بیمارستانی و کشاورزی .

9. بررسی وضعیت موجود، نظارت و پیگیری مستمر بر مدیریت برنامه استراتژی جامع مدیریت زیست محیطی ارگانها و سازمانهای ذیربط جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و شناسایی چالشهای زیست محیطی .

10. راه اندازی صندوق ملی محیط زیست و حمایت صنایع بازیافتی و تکنولوژیهای پاک از طریق صندوق توسعه ملی جهت مدیریت پسماندها ، پسابها واعمال ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها (اخذ عوارض نیم در هزار برای کالاهایی که قابلیت بازیافت ندارند.).

11. پیگیری تجهیز کلیه واحدهای بیمارستانی ، بهداشتی و درمانی به دستگاههای بی خطر ساز پسماندهای پزشکی و یا احداث مراکز بی خطر ساز بصورت متمرکز در شهرستانها و بازنگری ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای بیمارستانی و وابسته با مشارکت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

12. پیگیری بازنگری و بهسازی و تجهیز مراکز دفن سنتی به سیستم های جمع آوری گاز و تصفیه شیرابه و استفاده از تکنیکها و روشهای مناسب و نوین جهت مدیریت پسماندهای شهری و خانگی با مشارکت وزارت کشور و استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی .

13. تسریع در بهره برداری، راه اندازی و تجهیز محل های دفع پسماندهای ویژه از سوی وزارت کشور و وزارت صنعت ، معدن و تجارت که توسط سازمان حفاظت محیط زیست مطالعات مکان یابی آن انجام شده است.

14. تدوین ضوابط و دستورالعمل های مورد نیاز و بازنگری مقررات و استانداردهای محیط زیست در منابع آب و خاک با توجه به قرار گیری در شرایطنامناسب کمیت و کیفیت منابع زیستی.

جمع بندی:

داشتن محیط زیست سالم و پاک حق حیاتی همه زیستمندان است و استفاده صحیح از منابع آب و خاک وظیفه کلیه آحاد جامعه است و انسان به عنوان اشرف مخلوقات مسئولیت سنگینی را برعهده دارد. با توجه به توسعه روز افزون اجتماعی ، اقتصادی و صنعتی کشور ، رعایت الگوی صحیح مصرف از منابع آب و خاک و انرژی و توسعه پایدار و توجه به محدودیت منابع آب و خاک کشور اامی است . از این رو و عنایت به تها ، برنامه ها و راهبردهای سازمان حفاظت محیط زیست و دغدغه های جدی آن در جهت خروج از بحرانهای محیط زیست اجتناب ناپذیر بوده وبا ید در سر لوحه کار کلیه اقشار جامعه و تصمیم گیران و تصمیم سازان قرار گیرد.

امروز ه بیش از هر روز کشور نیازمند احساس مسئولیت بیشتر ، مشارکت و همدلی و هم افزایی است که با ا ستفاده از کلیه ظرفیت های اجتماعی و مدنی و بکارگیری فن آوری و تکنولوژی های نوین و دانش روز و باز یابی و استفاده کامل از مواد و عزم ملی برای ارتقاء شاخصهای زیست محیطی، امید آن می رود شاهد حل معضلات و چالش های زیست محیطی موجود و ایجاد محیط زیستی سالم و پاک تر و برای نسل حاضر و حفظ این امانت برای نسل آتی باشیم.

منابع و ماخذ:

آمار و اطلاعات موجود در سازمان و سایرسازمان ها و دستگاه های ذیربط .


بهداشت

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
درمان بیماری های مردان راه اندازی کسب و کار علم فایل نگاه به زیبایی کارا یدک سئو و بهینه سازی سایت ارزان سرا هومان دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. ساعت مچي ست رولکس سواچ رادو کاسیو گوچی پسرانه مردانه 2019 آخرین اخبار | مجله خبری| سبک زندگی