محل تبلیغات شما

ر اساس نتایج این مطالعه، میانگین pH منابع آب شهر رفسنجان 11/0±08/8 بوده که بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای pH (5/8–5/6)، pH آب در محدوده استاندارد بوده است. معمولاً pH به طور مستقیم بر روی سلامتی اثر ندارد ولی یک پارامتر بسیار مهم در تعیین کیفیت منبع آب می‌باشد که می‌تواند روی محلول و نامحلول بودن بسیاری از آلاینده‌ها در منابع آب اثر گذار باشد [19]. میانگین pH  در این مطالعه نشان می‌دهد که یون بی کربنات به صورت غالب وجود دارد و چاه‌های منطقه طبیعت قلیایی دارند دارند [5].
میانگین میزان هدایت الکتریکی در این مطالعه 38/122±/679 میکروزیمنس بر سانتیمتر بوده و بر اساس استاندارد حداکثر مجاز مقادیر EC در آب آشامیدنی در دمای 25 درجه سانتیگراد (1500 میکروزیمنس بر سانتیمتر) [19]، میزان EC در محدوده استاندارد بوده است.
میانگین مقادیر کل جامدات محلول 22/70±85/337 میلی‌گرم بر لیتر بوده است. مقادیر TDS در واقع نشان دهنده وزن مواد باقی مانده بعد از تبخیر و خشک کردن نمونه آب است [22]. بر اساس طبقه بندی TDS برای آب‌های زیرزمینی، آب‌های با TDS کمتر از 1000 میلی‌گرم بر لیتر را آب‌های شیرین،TDS  بین 1000 تا 10000 را آب‌های لب شور و آب‌های بیش از 10000 میلی‌گرم بر لیتر را آب‌های شور دسته بندی می‌کنند [23]. در نتیجه منابع آب شهر رفسنجان بر اساس میزان TDS در محدوده آب‌های شیرین قرار دارند.
میانگین مقادیر سختی کل در این مطالعه 69/29±74/155 میلی‌گرم بر لیتر بوده است. آب‌های با سختی بالای 200 میلی‌گرم بر لیتر می‌توانند باعث ایجاد تشکیل رسوب در شبکه توزیع شوند [24]. در نتیجه منابع آب مورد مطالعه بر اساس میزان سختی، جزء آب‌های با سختی پایین محسوب می‌شوند و البته احتمال خوردگی لوله‌های شبکه توزیع می‌تواند بالا رود.
غلظت نیترات در منابع آب رفسنجان نیز 91/4±72/8  میلی‌گرم بر لیتر بوده که بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (حداکثر 45 میلی‌گرم بر لیتر) نیترات در محدوده استاندارد بوده است. نیترات از جمله آنیون‌های محلول در آب و تأثیرگذار بر روی سلامت است که حضور آن در آب‌های زیرزمینی بیشتر ناشی از پساب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های انسانی می‌باشند [25].
میانگین غلظت سولفات در این مطالعه 74/13±09/74 میلی‌گرم بر لیتر بوده که پایین‌‌تر از حداکثر غلظت مجاز آن در آب آشامیدنی (400 میلی‌گرم بر لیتر) می‌باشد. هم چنین غلظت یون‌های کلراید و بیکربنات نیز به ترتیب 08/32± 12/70 میلی‌گرم بر لیتر و 92/25± 89/9 میلی‌گرم بر لیتر بوده که هر دو پایین تر از استاندارد سازمان بهداشت جهانی (برای کلراید 250 میلی‌گرم بر لیتر و برای بی کربنات 500 میلی‌گرم بر لیتر) بوده است. وجود یون کلراید در منابع آب زیرزمینی می‌تواند ناشی از منابع مختلفی از قیبل هوا دیدگی، نشت رسوبات خاک‌ها و سنگ‌ها به داخل منابع آب و پساب‌های شهری و صنعتی می‌باشد [14]. غلظت کربنات‌ها در آب‌های طبیعی بیشتر وابسته به میزان دی اکسید کربن محلول، درجه حرارت، pH، کاتیون‌ها و بعضی نمک‌های محلول می‌باشد و معمولاً غلظت آن‌ها در آب‌های زیرزمینی بیشتر از آب‌های سطحی می‌باشد [14].
در این مطالعه از بین کاتیون‌های مورد بررسی غلظت کاتیون‌های کلسیم و منیزیم به ترتیب 69/13±39/30 میلی‌گرم بر لیتر و 05/10±04/ میلی‌گرم بر لیتر بوده که هر دو در محدوده استاندارد سازمان بهداشت جهانی (برای کلسیم 200 میلی‌گرم بر لیتر و برای منیزیم 150 میلی‌گرم بر لیتر) بوده است. وجود کاتیون‌های کلسیم و منیزیم در آب‌های زیرزمینی عمدتاً ناشی از کربنات‌های معدنی از قبیل کلسیت و دولومیت می‌باشد [26]. همچنین میانگین غلظت کاتیون‌های سدیم و پتاسیم در منابع آب شهر رفسنجان به ترتیب 66/94±91/93 میلی‌گرم بر لیتر و 11/1±97/3 میلی‌گرم بر لیتر بوده که بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (برای سدیم 200 میلی‌گرم بر لیتر و برای پتاسیم 12 میلی‌گرم بر لیتر) غلظت هردو کاتیون‌ها پایینتر از میزان استاندارد بوده است [19].
در نهایت بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین شاخص کیفیت کل آب آشامیدنی شهر رفسنجان 71/4±78/55 بوده و بر اساس مدل شاخص کیفیت آب سازمان بهداشت جهانی، 28/14 درصد از منابع در محدوده عالی و بسیار خوب و در 72/85 درصد از منابع در محدوده خوب قرار گرفته است. در مطالعهای که توسط Mohebbi و همکاران در زمینه کاربرد شاخص کیفیت آب برای ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی در کل کشور ایران انجام گرفت، میانگین کشوری شاخص اصلاح شده کیفیت آب آشامیدنی در 85 درصد منابع وضعیت خوب گزارش شده است که با نتایج مطالعه ما همخوانی دارد [9].
در مطالعهای دیگر که توسط Khosravi و همکاران بر روی ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی برای اهداف آشامیدن در بیرجند با استفاده از شاخص کیفیت آب انجام گرفت، نتایج نشان داد که 5/10 درصد از منابع آب دارای کیفیت عالی، 57/31 درصد در محدوده خوب، 84/36 درصد در محدوده ضعیف، 7/15 درصد در محدوده خیلی ضعیف و 5 درصد در محدوده غیر قابل استفاده برای آشامیدن قرار داشته است [21].
در مطالعهای که توسط al-hadithi و همکاران بر روی ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی منطقه Haridwar در کشور هند با استفاده از شاخص کیفیت آب انجام گرفت، نتایج نشان داد که 48 درصد از منابع در محدوده بسیار خوب و 48 درصد در محدوده خوب و 4 درصد در محدوده بسیار ضعیف قرار داشته است [27]. در مطالعهای دیگر که توسط Ketata-Rokbani و همکاران بر روی ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی سفره‌های آب منطقه El Khairat در شمال شرقی کشور تونس با استفاده از مدل شاخص کیفیت آب انجام گرفت، نتایج نشان داد که کیفیت بیش از 82 درصد از منابع آب در محدوده ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارد [20]. مقایسه نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مشابه نشان می‌دهد که کیفیت آب در منابع آب شهر رفسنجان بر اساس شاخص کیفیت آب مناسب می‌باشد اما این شاخص تمامی‌پارامترهای آب نظیر فات سنگین را در بر ندارد و نمی‌توان به طور قطع بیان کرد که کیفیت آب از تمامی‌جنبه‌ها مناسب است و در نتیجه در درجه اول برای جلوگیری از پایین آمدن این کیفیت بایستی اصول صحیح مدیریت منابع آب و جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع آبی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مهمترین محدودیت این مطالعه نیز نداشتن اطلاعات در زمینه غلظت فات سنگین منابع آب می‌باشد و لذا پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی سایر پارامترها نظیر غلظت فات سنگین نیز در شاخص آورده شود و مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتیجهگیری
در این مطالعه کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر رفسنجان بر اساس شاخص کیفیت آب مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله، کیفیت 72/85 درصد از منابع آب آشامیدنی شهر رفسنجان در محدوده خوب قرار دارد. هم چنین میانگین و انحراف معیار کیفیت کل منابع آب آشامیدنی بر اساس شاخص کیفیت آب نیز 71/4±78/55 بوده که در محدوده خوب قرار گرفته است. لذا جهت جلوگیری از پایین آمدن این کیفیت پیشنهاد می‌شود اجرای اصول صحیح مدیریت منابع آب و جلوگیری از برداشت بیرویه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.


بهداشت

کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر رفسنجان

همیت استفاده از دستگاه های ضد عفونی کننده و مزایای آن ها در زمان شیوع ویروس کرونا

انواع دستگاه های تصفیه هوا خانگی

آب ,کیفیت ,منابع ,میلی‌گرم ,محدوده ,بوده ,میلی‌گرم بر ,بر لیتر ,منابع آب ,در محدوده ,کیفیت آب ,استاندارد سازمان بهداشت جهانی ,انجام گرفت، نتایج ,غلظت فات سنگین ,صحیح مدیریت منابع

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
آلفا 7 مجله ویدئویی داربین owstockshop فرکتال هنر تخفیف دونی آذر جارو 09196638253 فلزیاب حرفه ای | خرید و فروش طلایاب های حرفه ای amir LOX STB حضور پررنگ شما